නම තනතුර දුරකතන අංකය
සී.කේ.ජේ.සී කුමාරසිරි මයා සංවර්ධන නිලධාරි 071-5877070
ඩී.පී.ජේ. ආරියසේන මයා සංවර්ධන නිලධාරි 071-1524899
කේ.ඩී.කේ.එන්.සේනාරත්නමයා සංවර්ධන නිලධාරි 071-1023804
බී.ආර්.බී.රූපසිංහ මයා සංවර්ධන නිලධාරි 071-7570035
ජේ.ආර්.කේ.ජයසිංහ මයා සංවර්ධන නිලධාරි 070-2580178
ඊ.ජේ.එම්.එන්.යූ.ජයසිංහ මෙනවිය සංවර්ධන නිලධාරි 077-6511448
බී.එම්.එස්.එච්.දිසානායක මිය සංවර්ධන නිලධාරි 071-4583579
එස්.වයි.සුභාෂිනී මිය සංවර්ධන නිලධාරි 071-1628596
ඩබ්.ඒ.සී.එන්.අතුකෝරල මිය සංවර්ධන නිලධාරි 070-3455770
එස්.එම්.සී.ටී.සෙනෙවිරත්න මිය සංවර්ධන නිලධාරි 071-5822870
එච්.එම්.එන්.ටී.හේරත් මිය සංවර්ධන නිලධාරි 078-9549274
එම්.ඒ.එන්.ඒ. මුදලිගේ මිය සංවර්ධන නිලධාරි 071-1788029
කේ.වී.ඩී.සෙනෙවිරත්න මිය සංවර්ධන නිලධාරි 071-1023810
එස්.එම්.එන්.සෙනෙවිරත්න මිය සංවර්ධන නිලධාරි 071-4394203
එස්.අයි.ජී.අමරසිංහ මෙනවිය සංවර්ධන නිලධාරි 071-7678342
ඩී.එම්.එන්.සෙනෙවිරත්න මයා සංවර්ධන නිලධාරි 071-8533414
එස්.ජේ.වර්ණසූරිය මයා සංවර්ධන නිලධාරි 071-2466516
එම්.එල්.නන්දනි මෙනවිය  සංවර්ධන නිලධාරි 071-3120410
කේ.ඒ.අයි.උදයංගනී මිය සංවර්ධන නිලධාරි 071-7218647

News & Events

19
Jan2019

Payment of Kidney Aid - January 2019

Payment of Kidney Aid for the month...

19
Nov2018

ඡන්ද දායක දිනය - 2018

ඡන්ද දායක දිනය - 2018

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය හා මැතිවරණ කාර්යාලයේ...

Scroll To Top