අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

19
ජන2019

Payment of Kidney Aid - January 2019

Payment of Kidney Aid for the month...

19
නොවැ2018
ඡන්ද දායක දිනය - 2018

ඡන්ද දායක දිනය - 2018

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය හා මැතිවරණ කාර්යාලයේ...

11
නොවැ2018
වකුගඩු ආධාර ගෙවීම - 2018 නොවැම්බර්

වකුගඩු ආධාර ගෙවීම - 2018 නොවැම්බර්

නොවැම්බර් මස වකුගඩු ආධාර ගෙවීම පහත සඳහන්...

08
නොවැ2018
සාහිත්‍ය උත්සවය

සාහිත්‍ය උත්සවය

මැදවච්චිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සාහිත්‍ය උත්සව 2018/10/19...

Scroll To Top